Европейската комисия е сигнализирана за манипулирани данни за Натура 2000 в България

снимка на Стефан Аврамов

Инициативата “Зелени закони” и Коалиция “За да остане природа в България” изпратиха в четвъртък писмо до Европейската комисия, с което сигнализираха за манипулираното докладване на състоянието на животински и растителни видове и местообитания, както и на дивите птици, опазвани от европейската мрежа Натура 2000. Страните от ЕС са задължени на всеки шест години да предоставят данни за местообитанията и за птиците, но информацията, изпратена от Министерството на околната среда и водите за 2019 г, силно се разминава с реалността.

С писмото информираме Главна дирекция “Околна среда”, че в България на практика не са извършвани теренни проучвания, за да се установи реалното състояние на докладваните видове и местообитания, нито за състоянието на птиците.

Двата частни консорциума от фирми, които ще получат  общо шестнадесет  милиона от Министерството на околната среда и водите, са представили данни от стари проучвания и литературен преглед. Това е довело до значително изкривяване на информацията, която България е докладвала на Европейската комисия. 

Освен това, под натиска на работодателски организации, нереалистичните оценки за местообитанията и видовете са значително „подобрени“ и отдалечени още повече от реалността като състоянието на много застрашени видове е докладвано на ЕК като благоприятно. 

Това води до невъзможност да се планират и предприемат адекватни мерки за защита на тези видове и местообитания, както и до невъзможност възстановяването им да се финансира с европейски средства. ЕС не финансира проекти, отнасящи се до видове и местообитания в благоприятно състояние.

Ако трябва да обобщим, България е платила на частни фирми, за научен мониторинг, който те не са извършили, и така сама се отказва от бъдещо европейско финансиране за опазване на много от застрашените си видове и местообитания

От цялата схема печелят единствено двата консорциума, спечелили двете поръчки.

Възмущението си от липсата на теренни проучвания на опазваните видове и местообитания през февруари публично изразиха и учените от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, които излязоха с  две декларации по темата. Те заявяват: Мониторинг на биоразнообразието през 2013–2018 г. в България за целите на националното докладване по чл. 17 на Директивата за местообитанията не е проведен поради неуспеха на МОСВ и ИАОС да го организират, но пък е подготвено докладване на резултатите от такъв мониторинг, което е предоставено на Европейската агенция за околна среда!“.

Преди две седмици със своя декларация излезе и Националният природонаучен музей. В нея се казва: „Националния природонаучен музей декларира, че оценките на природозащитното състояние на целевите обекти, предмет на докладване по чл. 17 на директивата за местообитанията и за състоянието на птиците по чл. 12 на директивата за птиците за периода 2013-2018 са направени в нарушение на чл. 11 и чл. 18 на Директива 92/43 ЕИО, без проведен мониторинг и научни изследвания, както и без никакви данни от полева работа и при липсата на подходяща методика и експертен потенциал. (...). Използваните източници на информация са предимно литературни данни и такива, които могат да бъдат намерени свободно в интернет. Голяма част от посочените източници на информация са освен това и неправилно ползвани. (...) Докладите са изготвяни от специалисти, които не познават целевите обекти и техните биологични особености.“ 

Проблемите на докладването по двете директиви за "Натура 2000", което не се основава на теренни проучвания, бяха обект и на документален филм, излъчен по Българската национална телевизия на 22 април.

От “Зелени закони” и Коалиция “За да остане природа в България”  разчитаме, че Европейската комисия ще вземе под внимание информацията, няма да признае направените разходи, ще прекрати тези договори и ще задължи българските власти да докладват реалното състояние на видовете и местообитанията, както и на дивите птици. Въз основа на истински систематични научни проучвания.

 

На снимката: Пеликани на остров Персина край Белене. От няколко години на острова има втора за България колония на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и там вече гнезди и розовият пеликан (Pelecanus onocrotalus). Поради липсата на актуални данни това обаче не е отразено в докладването,  отбелязва становището на НПМ-БАН. Фотограф: Свилен Чешмеджиев, БДЗП

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари