Подадохме сигнал за некартирани дюни на плаж Алепу

снимка на Стефан Аврамов

Днес подадохме сигнал до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за некартирани дюни на плаж "Алепу". Става въпрос за имот с предстоящо строителство, за който сигнализираха граждани през изминалия уикенд. Очакваме министерството да назначи инвентаризация от експерти и при установяване на дюнна растителност - да изиска вписването на имота в официалната карта на дюните в България.

Към момента МОСВ е спряло строителните намерения, но само временно - заради липсващи екооценки за съвместимост с двете зони от "Натура 2000", в които попада имотът. 

Фото: сигнализиралата гражданка Анна Георгиева.

Подробностите по сигнала, който има Входящ номер № 48-00-567/05.07.2022 г. от МОСВ, са следните:

От обаждане на граждански активисти на 03.07.2022г. бяхме уведомени за започнало изграждане на къмпинг в кадастрален номер 67800.49.36, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. Алепу.

След анализ установихме, че имотът е с вид собственост „Частна“, вид територия „Урбанизирана“, НТП “За курортен хотел, почивен дом“, площ 4358 кв. м, стар номер 770, квартал 49, парцел V,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-60/04.10.2007 г., Заповед за изменение на КККР № КД-14-02-870/15.05.2012 г., до южния край на езерото Алепу.

След справка с изказвания на директора на РИОСВ-Бургас стана ясно, че строителството в имота е временно спряно до извършване на процедури по ЗБР и ЗООС.

С учудване констатираме, че границата на картираните дюни на този плаж в специализираната кадастрална карта (СКК), изработена по реда на чл. 6 от ЗУЧК и приета на 14.05.2015 от АГКК, стига точно до границата на този имот на юг, въпреки че плажната ивица продължава още половин километър. За този половин километър не е изработена такава карта, въпреки същата морфология и топография на терена, т.е „морски плаж“, съгласно чл. 6, ал.2 от ЗУЧК.

В допълнение констатирахме при проверка на уеб сайта на кадастъра https://kais.cadastre.bg/bg/Map , че в района има още няколко подобни имота до плажа, а именно - 67800.49.25, 67800.49.26, 67800.49.27, 67800.49.36, 67800.49.37, 67800.49.38, 67800.49.19, 67800.49.29. Тези имоти или части от тях на ортофотоснимките наподобяват много дюнна растителност и би следвало и за тях да има СКК и обозначение за „морски плаж“, съгласно чл. 6, ал.2 от ЗУЧК .

Към момента тези имоти се водят частни или общински урбанизирани терени, станали такива след процедура по смяна на предназначението им от неурбанизирана в урбанизирана. Очевидно е, че въпреки че кадастралният план е от 2007 год., то строителство на тяхната площ не е извършена и би трябвало, съгласно чл. 64а, ал. 1 от правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи да бъде върнат предишният начин на трайно ползване и предназначение на терена.

В тази връзка молим МОСВ за извършване на теренна проверка за наличие на дюни на тези територии, с последващо възлагане на процедура за изработка на специализирана карта (СКК) и включването им към морския плаж „Алепу“, съгласно ЗУЧК.

Прикачени файлове: 
PDF icon zelenizakoni_signal_dyuni_alepu_05072022.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари