Последните дюни на плаж Нестинарка не са включени в Кадастъра и не са защитени

снимка на Стефан Аврамов

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в Кадастъра и специализираните карти.

Още първата спирка от проучването потвърди, че по българското Черноморие има дюни, които не са отразени в никакви карти на държавата, а има и такива - отразени в специализирани карти, направени по отделен проект, но не включени в Кадастъра.

Въпреки че би трябвало да са изключителна държавна собственост, неотразените в картите дюни често са обект на приватизация и строителни проекти. Ярко доказателство за това е заливът Нестинарка на юг от Царево. Целият залив, някога убежища на бунгала сред дюните, вече е изцяло застроен - с изключение на няколко имота на Военното министерство, в които според правителствените карти дюни няма.

Първият обект, който от “Зелени закони” посетихме, беше именно пясъчният бряг на плажа Нестинарка. Мястото е извън Натура 2000 и на юг от плажа има изоставено от десетилетие военно поделение, което преди година правителството обяви за продан. 

При теренната проверка констатирахме, че всички частни имоти около плажа са вече плътно застроени и представляват хотели и квартали на Царево. Плажът се намира между тях, а от военното поделение го разделя път, който свързва застроените площи.

Предварителните ни данни сочеха, че въпреки, че теренът не е в Натура 2000, дюните на север от пътя до плажа са били картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“, с възложител Министерството на околната среда и водите, и докладвани на Европейската комисия като сива дюна с площ около 14,4 декара (вж. картата - оцветено с оранжево на север от пътя) и бяла дюна с площ от 3,7 декара (вж. картата оцветено със жълто на север към морето). Същевременно тези дюни не бяха отразени на нито една от картите на Кадастралния регистър.

Но на юг от пътя нямаше картирано нищо нито по споменатия проект, нито в Кадастъра.

При теренната проверка установихме, че военното поделение (кад. номера 48619.54.689, 48619.54.691 и 48619.65.207) представлява смесица от сиви дюни и още едно местообитание от Директивата за местообитанията, а именно 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia). Сивата дюна заема общо около 27 декара площ от тези три парцела (вж. картата - сивата дюна на юг от пътя). Важно е да се отбележи, че въпросното военно поделение през миналата година беше обявено за приватизация от Министерството на отбраната и ако сделката се беше осъществила, щеше да последва съдбата на други застроени имоти по Черноморието.

На картата по-долу отбелязахме дюните в залива Нестинарка, които всъщност са едни от малкото останали незастроени и все още държавни дюни в община Царево. 

 

На картата виждаме, че има два типа дюни, които не са отбелязани в Кадастъра, а оцветеното с червено не е отбелязано не само там, но и в специализираните карти на Министерството на околната среда и водите. 

Първата стъпка към опазването на дюните е включването им в Кадастъра. Затова в следващите дни да продължим да представяме случаи на дюни под заплаха по българското Черноморие. Подкрепете работата ни с дарение:

https://www.zelenizakoni.com/podkrepete-ni

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари