Гражданска инициатива и народен представител в защита на земеделските земи в България

снимка на Стефан Аврамов

Конституцията на Република България определя земеделските земи за основно национално богатство, ползващо се с особената закрила на държавата и обществото. Изрично е определено в нейния чл. 21, че обработваемата земя се използва само за земеделски цели, както и че промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия, определени със закон.

Земеделските земи се опазват и от серия специализирани закони, както като източник на храни, така и като природни местообитания.

Една от основните заплахи за земеделските земи е тяхната урбанизация. Процесът на урбанизация може да е бавен, но обикновено е необратим. Особено заплашени са земите около морето и планинските курорти.

Урбанизиране на земеделски земи е разрешено само като изключение. Решение за това издава Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за площи над 50 декара и съответно междуведомствените комисии към областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) - за площи под 50 декара. За да има публичност и обществото да знае как се опазват земеделските земи, през 2011 г. Народното събрание прие законова промяна, която създаде задължение за оповестяване на решенията на земеделските комисии  на уебсайта на МЗХ и областните дирекции Земеделие.

Разрешенията за урбанизиране на земи не са вечни. Ако такова разрешение не бъде реализирано в срок до 6 години, то губи правна сила. Но ако проверим в сайта на Кадастъра, ще констатираме, че стотици поземлени имоти с променено предназначение, но с отдавна изтекла давност на решението на Комисията по земеделие, продължават да се водят урбанизирани терени, макар че в тях не е реализирано строителство. Това несъответствие в статута на земите се получава поради бездействие на общинските администрации. Те следва да уведомят комисиите по земеделие и Кадастъра, че строителство не е започнало към момента на изтичане на давността, но не го правят.

Ако посетите сайта на Кадастъра ще забележите, че десетина поземлени имоти в „Камчийски пясъци“, придобити като замяна и след това процедирани за урбанизиране, се водят все още урбанизирани имоти, въпреки че там никога не е започвало строителство. Техният некоригиран статут на урбанизирани земи на практика блокира процедурата за възстановяване на бившата защитена местност „Камчийски пясъци“.

От „Зелени закони“ се опитахме да намерим на уебсайта на МЗХ въпросните решения на Комисията за земеделските земи, но се оказа, че там са публикувани само решения, издадени в по-късен период - след 2016 г. Поискахме от МЗХ да ни предостави решенията на Комисията за земеделските земи, отнасящи се до земеделските имоти на територията на защитената местност, които са били урегулирани. МЗХ ни отказа!

Тези заменени като земеделска земя дюни все още се водят урбанизирана територия в кадастъра, въпреки че отдавна би трябвало да са възстановили статуса си на земеделски земи. Снимка: Александър Иванов.

След отказа от „Зелени закони“ се обърнахме с молба за съдействие към народния представител д-р Даниела Божинова. Тя използва възможностите на парламентарния контрол и зададе въпрос за изпълнението на задължението за активна прозрачност от Министъра на земеделието относно земеделските земи. Веднага след изпращане на въпроса до МЗХ[1], на уебсайта на Комисията по земеделските земи бяха добавени всички решения за периода 2011 – 2016 г. Сто тридесет и осем протокола, съдържащи няколко хиляди решения, станаха публични и достъпни за обществото. За съжаление, решенията за периода преди 2011 г. продължаваха да липсват от уебсайта на Министерството.

Народният представител д-р Даниела Божинова отново зададе парламентарен въпрос[2]  към Министъра на земеделието. Отговорът този път гласеше, че не са налице проблеми с опазването на земеделските земи и че МЗХ не смята за подходящо да бъдат предприети действия за публикуване на решенията на комисиите за периода 1996 – 2010 г., тъй като това ще изисква значителни човешки ресурси.

Успоредно със зададените въпроси народният представител Божинова беше изискала и справка за решенията на Комисията за земеделските земи за периода 2001 – 2010 г. МЗХ отговори без забавяне. Благодарение на предоставените решения ние бяхме в състояние да намерим решенията на Комисията за урбанизиране на земеделските заменки на „Камчийски пясъци“.

Това ни даде възможност да предприемем стъпки за разблокиране на ситуацията в „Камчийски пясъци“, като започнем съдебни действия срещу община Долни Чифлик, на чиято територия се намира защитената местност. От  Инициатива „Зелени закони“  съдим общината, тъй като не е изпълнила законовото си задължение да уведоми МЗХ и Кадастъра за обстоятелствата, налагащи връщане на статута на земеделски земи на въпросните имоти с номера 52115.502.12, 52115.502.26, 52115.502.29, 52115.502.32, 52115.502.38, 52115.502.40, 52115.502.41.  А когато това стане, ще можем да продължим да работим за тяхното връщане на държавата и за възстановяване на защитена местност „Камчийски пясъци“.

Надяваме се Народното събрание рано или късно да промени Закона за опазване на земеделските земи, като там изрично да бъде записано, че всички решения на комисиите от 1996 г. насам са публични. Така ще стане възможно граждани и заинтересовани групи да предприемат действия, както направихме ние от „Зелени закони“,  за защита на обществения интерес за опазване на земеделските земи и природата на България!

А дотогава, благодарение на съдействието на народния представител д-р Даниела Божинова, ще качим на нашия уебсайт решенията на Комисията за земеделски земи за периода 2001 – 2010 г., които Министерството на земеделието и храните успя да предостави на депутата, но не успя и няма капацитет да публикува на собствения си уебсайт.

Може да изтеглите решенията на Комисията за земеделски земи за периода 2001-2010 г. като zip архив за съответната година: 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари