"Зелени закони“ организира работна среща за обсъждане на предложение за нов национален климатичен закон

снимка на Антоанета Йотова

● Един повтарящ се извод в анализи на инициативата „Зелени закони“ през 2020 г. е, че в България политиката за реагиране на промени в климата не е в дневния ред на обществото.

● Данни от наблюденията и резултати от изследвания свидетелстват за все повече неблагоприятни ефекти и увеличаващи се рискове от тези промени у нас.

● Сегашното законодателство не осигурява навременно реагиране на свързани с климатичните промени проблеми. Необходим е нов национален законодателен акт за регламентиране на практически действия съобразно специфичните за страната рискове така, че по най-добър начин да се управляват тези рискове.

● От "Зелени закони“ работим по идеята за такъв акт от няколко месеца. Предстои работна среща с експерти от академичната общност и неправителствени организации за обсъждане на предложение за иницииране на Закон за управление на рисковете от неблагоприятни промени на климата в България.

Пълен текст на анализ-обосновка за необходимостта от такъв законодателен акт, който ще послужи за основа на дискусията, е в прикачения файл.

Прикачени файлове

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари