Зелени закони работим за реалното картиране на дюните от години - но има ли резултати?

снимка на Стефан Аврамов

Опазването от застрояване на Българското Черноморско крайбрежие - и в частност на дюните по него - е гореща кауза от няколко десетилетия. Това би трябвало да е и целта на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и на серия други закони и нормативни актове. За съжаление всяко лято ни изненадват новини за нови унищожени дюни… Прякото застрояване засега като че ли е задържано, но дюна по дюна бива тихо и кротко булдозерирана и само активното гражданско общество спира това.

В опит да покажем къде има дюни и къде картите са неточни, в края на 2022 г. представихме визуализирана карта, за която работим по срещи с институции, анализи на карти и теренни посещения на спорни терени от 2019 г. насам. Какво обаче показва тази карта?

За да се подобри опазването на дюните, законодателят е предвидил в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) да бъде създадена специализирана карта на дюните. Това би улеснило значително изискваната от Закона тяхна защита. За съжаление повече от десетилетие специализираните карти на дюните съществуваха само формално и с ограничен достъп. На уеб сайта на МРРБ част от тях бяха качени като сканирани хартиени карти в пдф с различна актуалност, с противоречащи си парцели от дюни по тях и почти в насипно състояние. От тях не можеше да се разбере почти нищо. Липсваше единна цифрова специализирана карта на дюните по българското Черноморско крайбрежие.

В опит да ги проверим през последните години от „Зелени Закони“ направихме теренна мисия, изискахме със ЗДОИ шейп файл на специализираната карта от МРРБ и проведохме серия срещи с различни екипи на екоминистерството (МОСВ).

Файл на специализираната карта от МРРБ  ни беше предаден и през лятото на 2020 год. наш екип заедно с експерти по дюнна растителност обходи Черноморското крайбрежие от Резово до Дуранкулак за да провери как най- известните дюни по него са отразени в специализираната карта. Резултатът беше меко казано кошмарно изненадващ. Квадратни километри дюни липсваха в предоставените ни от МРРБ шейп файлове от специализираната карта[1]. Това доведе до серия от публикации на нашия уеб сайт[2] [3] [4] [5] и българските медии започнаха да задават въпроси на МРРБ къде са дюните в цифровата карта.

Междувременно бяхме депозирали няколко искания за среща с екипа на МРРБ, на които не ни беше отговаряно. През юли 2021 год. се проведе среща с експерти на МОСВ и МРРБ със съдействието на зам.-министъра на ОСВ Емилия Тончева[6]. Там успя да се постигне добра дискусия, на която отново поставихме следните проблеми:

  • Изключително голямо несъответствие между специализираните карти на дюните на МРРБ и докладваното картиране на дюни от МОСВ през 2012.     
  • Липса на окончателна публична специализирана карта на дюните в България.
  • Липса на обща законова защита на дюните извън Натура 2000[7].
  • Наличие на „неизвестни“ дюни[8] във военни имоти, некартирани от МОСВ и неотразени и в специализираната карта на дюните, които бяха в процес на приватизация.

В резултат на интереса в обществото и медиите, както и на проведената среща в МОСВ, Агенцията по геодезия, картография и кадастър актуализира напълно уеб страницата[9] със специализираните карти и качи на уеб сайта си както сканираните хартиени карти, така и адекватен шейп файл, съдържащ специализираната карта. Последното вече позволяваше да бъде направен адекватен анализ на отразяването на дюните в специализираната карта.

Успокоени от този успех, ние започнахме да чакаме как заинтересованите министерства (МОСВ, МРРБ и МТ) ще отразят констатираните от нас проблеми и пропуски в специализираната карта на дюните.

Година по- късно с продължаващите инциденти с разоравания на дюни, които обаче липсваха в специализираната карта, ни накараха да започнем с анализите си отново. И отговор на едно наше ЗДОИ и няколко парламентарни въпроса зададени от н.п. Александър Дунчев и др.[10] [11] [12] [13], доведоха до тъжната констатация, че нашето проучване е довело само до появата на обединена цифрова карта на дюните и на една процедура на МРРБ за отразяване на дюни в специализираната карта. Десет декара сиви дюни в един военен имот до плажа на Нестинарка вече са в специализираната карта, но това сигурно е под 1% от констатираните от нас проблеми в картата.

И така три години след стартирането на кампанията ни може да кажем, че въпреки малките успехи все още стотици декари сиви и бели дюни не са отразени в специализираната карта.

Същевременно ЗУЧК не забранява изрично унищожаването на дюните, а само някои дейности върху тях. И това е проблем за териториите извън Натура 2000, защото няма проблем да бъдат унищожени на ръка и превърнати в плажна ивица. А и Натура 2000 съдът все повече възприема специализираната карта, а не експертните оценки, като основа за наказателни решения.

Очаквайте в следващите няколко месеца да ви представим липсващите в специализираните карти дюни и да предложим решения за тяхното опазване!

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари