Гражданско участие срещу незаконните сечи.

снимка на Стефан Аврамов

Kак гражданите могат да участват в борбата с незаконните сечи.

Изключително трудно за нормалния гражданин е да участва в борбата с незаконните сечи. За да бъде направена категорична констатация, че се наблюдава незаконен дърводобив и да се подаде ясен сигнал, гражданите имат нужда до много лесен достъп до информационната система на ИАГ, където е записано какви точно мероприятия са планирани.

Поради липсата на тази информация гражданите обикновено подават погрешни сигнали, с които първо се затруднява системата за проверки и второ  - неяснотите в сигналите се използват за прикриване на нарушенията в системата.

Прозрачността при управление на горите е от ключово значение за въвличане на гражданите в тяхното ефективно управление и намаляване на корупцията и незаконните сечи.

Ние предлагаме:

  • в чл. 19 от ЗГ императивно да поясни, че информацията за горите и тяхното управление е публична и безплатна за ползване. Мотивите са, че законът, а не наредба към него трябва да казва, че тази информация е публична и безплатна. Ограничен трябва да бъде само достъпът до личните данни. В момента прозрачността се планира да бъде въведено с подзаконови разпоредби, но ние смятаме, че прозрачността при управлението на горите е водещ принцип и той трябва да бъде разписан в Закона за горите;
  • ИАГ да изгради адекватна информационна система откъде гражданите да имат достъп до информацията за горското и ловно стопанство в България, включително лесо и ловоустройствени проеки и карти за тях в шейп формат;
  • ИАГ да разработи андроид-базирано приложение за мобилни устройства с GPS, с което онлайн да може да се проверява какво е планирано да се прави на терена за десетгодишния период и има ли задействана сеч в момента.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари