Масовизиране на мерките за енергийна ефективност

Енергийната ефективност е най-евтиното и бързодействащо решение за всички, особено когато енергийните сметки са високи. В България обаче по темата се пише повече, отколкото се работи. Ситуацията е едва една стъпка по-напред спрямо пилотната фаза. Разчита се на европарите и на ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие), на ползите от промяната на икономическия модел (фалита на голямата индустрия), на стихийния натиск на цените на електро- и топлоенергията. Води се полуприкрита пропаганда срещу „изолациите“. Не се отчитат ефектите от развитието на индустрии, свързани със сектора – преки и мултиплициращи. Няма стратегическа визия, нито краткосрочни мерки за подкрепа на този мултисекторен „сектор“, в които навлизат все повече аматьори, вместо да се подкрепя професионализма.

Цели: Необходими са масирани инвестиции в енергийна ефективност по целия цикъл на веригата – от обучението на кадри, през включване на всички сектори, до последващите енергийни одити, пасивните сгради, сградите-производители и „зелените“ градове.

Какво да се предприеме:

1. МОСВ да осигури необходимата информация и координация между работните групи с цел във всички нови ОП да се изпълни изискването на Европейската комисия поне 20% от средствата да бъдат за хоризонтални мерки и действия, свързани с измененията в климата, включително финансиране на мерки по енергийната ефективност извън санирането на сгради, които да стимулират използването на енергийно ефективни технологии в производството и бита, мерки за повишаване на осведомеността по отношение климатичните промени и др.

2. МОСВ да осигури разработването и приемането от правителството на подзаконовите актове, необходими за ефективното прилагане на Закона за ограничаване изменението на климата.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари