Наказателни процедури


1. Непълно транспониране на правилата на ЕС относно Вътрешния енергиен пазар:


Етап: Внесена в Съда на ЕС в Люксембург[1] на осн. чл. 258, ал. 2 от ДФЕС[2]

Номер: № IP/13/42

Директорат: Генерален директорат “Конкуренция”

Дата на откриване на процедурата: писмо от септември 2011 год.

Дата на мотивирано становище: февруари 2012 год.

Публикувано:

Инициатор: ЕК

Нарушени актове на ЕС: директивите за електроенергията и за природния газ: Директива 2009/73  за електроенергията[3] и Директива 2009/73 за природния газ[4].

Предмет: Директивите за електроенергията и за природния газ са част от Третия пакет актове на ЕС, регулиращи вътрешния енергиен пазар. Третият пакет от документи за вътрешния енергиен пазар съдържа важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително нови правила за отделянето на мрежите, правила за укрепване независимостта и правомощията на националните регулаторни органи и правила за подобряване на дейността на пазарите на дребно в интерес на потребителите. Като цяло, изискванията въвеждат реална конкуренция и реален пазар на енергия в България. Някои разпоредби, съдържащи се в тези директиви, все още не са транспонирани. В резултат, България все още няма действащ вътрешен енергиен пазар.

Предистория и причини: Приет бе Третия енергиен пакет, който замени предходните актове на ЕС. През февруари 2011 год. Европейският съвет обяви нуждата от завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 год. През септември 2011 год. Комисията изпрати на България официално уведомително писмо относно непълното транспониране на директивите. Мотивирано становище по отношение на тези две директиви бе изпратено на България през февруари 2012 год. Въпреки тези производства България все още не е извършила пълно транспониране.

Отговорни органи и ведомства: МИЕ.

Период на натрупване на проблема: 2011-2014 год. 

Необходими мерки:

 • Да се предприемат промени в нормативната база; 
 • Да се изпрати информация до ЕК за последните изменения на българското законодателство. 

[1] Това са процедури в краен етап на развитие, когато вече е сезиран Съда на ЕС в Люксембург с искане от страна на ЕК за налагане на финансова санкция (или глоба) за съответната страна-член, в случая България.
[2] Член 258, ал. 2 от ДФЕС (предишен член 226 от ДЕО) гласи:
(2) Ако съответната държава не се съобрази с това становище в срока, определен от Комисията, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.
[3] Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, O.B. L 211, 14/08/2009, стр. 55—93
[4] Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, O.B. L 211, 14/08/2009, стр. 94—136

 


2. Липса на транспониране на Директива за енергийна ефективност на сградите:


Етап: Мотивирано становище на ЕК[1] на осн. чл. 258, ал. 1 от ДФЕС[2]

Номер: № MEMO/13/22

Директорат: Генерален директорат “Енергия”

Дата на откриване на процедурата: писмо от септември 2012 год.

Дата на мотивирано становище: януари 2013 год.

Публикувано: Прес-съобщение на ЕК от 24.1.2013 год. Няма други официални публични данни за процедурата, освен последващо споменаване по повод процедури срещу други страни-членки, от които е видно, че все още няма транспониране на директивата от България.

Инициатор: ЕК служебно (ex officio)

Нарушени актове на ЕС: Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите[3]

Предмет: Директивата 2010/31/ЕС изисква държавите членки да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че не по-късно от 2021 г. всички нови сгради ще бъдат „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Ако България не изпълни своето правно задължение в срок от два месеца от становището, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск. Досега директивата не е транспонирана, но искане в Съда на ЕС все още не е внесено от ЕК.

Предистория и причини: Директивата относно енергийните характеристики на сградите трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 9 юли 2012 г.  Тя не бе транспонирана, а дори информация за напредъка не бе съобщен от българското правителство на ЕК. През септември 2012 год. ЕК откри наказателната процедура с писмо до правителството, в което поиска конкретни данни за напредъка и/или взети мерки. Такава не бе предоставена. 

Отговорни органи и ведомства: МРРБ.

Период на натрупване на проблема: 2010-2012 год.  

Необходими мерки:

 •  Да се изпрати информация до ЕК за последните изменения на българското законодателство; 
 • Да се предприемат промени в нормативната база. 

[1] Това е междинна, предпоследна фаза от развитието на процедурата, т.е. все още не е сезиран Съдът на ЕС в Люксембург. При тази предпоследна фаза ЕК вече е провела разследване, изискала е данни и/или мерки от страна на България, но такива не са предприети и/или предоставени. В този случай ЕК изпраща мотивирано становище (т. нар. reasoned opinion) до българското правителство, в което установява нарушение и поставя срок за отстраняването му и за предприемане или поне предлагане на конкретни мерки от българското правителство за одобрение пред ЕК.
[2] Член 258, ал. 1 от ДФЕС (предишен член 226 от ДЕО) гласи:
(1) Ако Комисията счита, че дадена държава-членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, тя издава мотивирано становище по този въпрос, след като е дала възможност на съответната държава да изложи своите съображения. 
[3] Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите, OB L 153, 18/06/2010, стр. 13—35

 


3. Подобряване на качеството на въздуха в България:


Етап: Мотивирано становище на ЕК[1] на осн. чл. 258, ал. 1 от ДФЕС[2]

Номер: № IP/13/47

Директорат: Генерален директорат “Околна среда”

Дата на откриване на процедурата: писмо от септември 2011 год.

Дата на мотивирано становище: януари 2014 год.

Публикувано: 

Инициатор: ЕК служебно (ex officio)

Нарушени актове на ЕС: Директива 2008/50 относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа[3]

Предмет: В Директива 2008/50/EО от държавите членки се изисква да ограничат излагането на населението на фини прахови частици частици (ФПЧ). В законодателството се определят пределно допустими стойности на експозиция (излагане), включващи както средногодишна пределно допустима концентрация (40 µg/m3), така и дневна пределно допустима концентрация (50 µg/m3), която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година. Неизпълнението е под формата на фактическо неприлагане на изискванията на Директивата. Тук не става дума за транспониране или непредоставяне на данни до ЕК, а за продължително замърсяване с  миниатюрните частици с размер до 10 μ микрона, известни като ФПЧ10, които могат да причинят дихателни проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Лошото качество на въздуха представлява пряка заплаха за гражданите, изложени на замърсяване от ФПЧ10, причинено трафика на автомобили, промишлената дейност и отоплението на сградите. За България най-сериозният замърсител с ФПЧ10 са ТЕЦ-овете, които често са вътре или близо до населените места. Според последните изследвания мнозинството (56 %) от европейците считат, че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години (вж. IP/13/6). Неизпълнението на задължението по директивата за качеството на атмосферния въздух ще доведе до образуването от ЕК на съдебно производство пред Съда на ЕС.

Предистория и причини: ЕК възприе нов подход, с който се разширява обхватът на съдебните производства, предприемани преди това срещу други страни-членки. Целта понастоящем е да се насърчат държавите-членки с продължаващи проблеми, свързани с качеството на въздуха, да предприемат предвидливи, бързи и ефективни действия, за да намалят до минимум периода на неспазване на правото на ЕС. Комисията е особено разтревожена от случаите, когато това неспазване продължава повече от 5 години и все още не е отстранено. Съгласно законодателството на ЕС, държавите-членки са длъжни да предприемат всички необходими мерки за подобряване на качеството на въздуха и да направят тази информация достъпна под формата на планове за качеството на въздуха.

Отговорни органи и ведомства: МОСВ.

Период на натрупване на проблема: 2007-2014 год. 

Необходими действия: Необходими са комплексни мерки за постигане на реабни резултати, които да се отразят на раеално замерваните концентраци на ФПЧ10 в атмосферата на пробремните зани:

 • Засилване контрола върху основните замърсители – основно ТЕЦ;
 • Насърчителни мерки за замяна на замърсяващите технологии инсталации с нови;
 • Забрана на остарелите и опасно-вредни технологии или съоръжения (напр. изгаряне на отпадъци и др. под.);
 • Насърчителни мерки за нови заместващи производства – в случая с ТЕЦ, това са програмите за енергийна ефективност на сгради, отопление чрез ВЕИ и др. под. 

[1] Това е междинна, предпоследна фаза от развитието на процедурата, т.е. не е сезиран Съдът на ЕС в Люксембург. При тази предпослесна фаза ЕК вече е провела разследване, изискала е данни и/или мерки от страна на България, но такива не са предприети и/или предоставени. В този случай ЕК изпраща мотивирано становище  (reasoned opinion) до българското правителство, в което установява нарушение и поставя срок за отстраняването му ипредприемане на мерки или за предлагане на конкретни мерки от българското правителство за одобрение до ЕК.
[2] Член 258, ал. 1 от ДФЕС (предишен член 226 от ДЕО) гласи:
(1) Ако Комисията счита, че дадена държава-членка не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, тя издава мотивирано становище по този въпрос, след като е дала възможност на съответната държава да изложи своите съображения.
[3] Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, OB L 152, 11/06/2008, стр. 1—44
 
 
 

4. Нарушаване правото на ЕС при строителството на газопровода "Южен поток":


Етап: Писмо за предотвратяване на нарушение от 3 юни 2014 год. 

Номер: № 2014/2176

Директорат: Генерален директорат “Вътрешен пазар и услуги”

Дата на откриване на процедурата: писмо 3 юни 2014 год.

Дата на мотивирано становище: Все още няма. 

Публикувано:

Инициатор: ЕК служебно (ex officio)

Нарушени актове на ЕС: 

 • чл. 270 от ДФЕС;
 • Директива 2004/18/ЕО за обществените поръчки;[1]  и
 • Директива 2004/17/ЕО за обществените поръчки в енергетиката и други сектори. [2]

Предмет: През 2014 год. се подписаха договоренсти между проектната компания "Южен поток България" АД, изграждаща тръбопровода, и сторителни компании, които нарушават правилата на Общия пазар и по специално правилата за възлагане на обществени поръчки чрез тръжни процедури. Създават се привилегии за определени компании и определени страни - преференциални условия, предоставяне на изключителност, избягване на тръжни процедури при избор на изпълнител на обществени поръчки. Тръжни процедури не са провеждани, нито друг тип открити, прозрачни и равнопоставени процедури по избор на изпълнители на обществени поръчки за строителство или услуги. 

Предистория и причини: На 18 януари 2008 г. България е подписала междуправителствено споразумение с Руската федерация (по-нататък: "междуправителственото споразумение") за изграждането и експлоатацията на газопровода "Южен поток" за пренос на руски газ през територията на България до централните части на ЕС. Съгласно междуправителственото споразумение за целите на проектирането, финансирането, строителството и експлоатацията на газопровода "Южен поток" страните оказват българско юридическо лице, "Южен поток България" АД, което ще изгради и поддържа и управлява газопровода. Съгласно информацията, събрана от Комисията, на 18 януари 2008 г. ENI и "Газпром" са регистрирали в Швейцария дружество със специално предназначение ("South Stream AG") за изграждането на 900 km морски газопровод от Русия до България, преминаващ под Черно море. Заедно с други двама акционери (EDF и "Wintershall Holding GmbH") са регистрирали в Нидерландия "South Stream Transport B.V." като международно съвместно предприятие на "Газпром", създадено с цел проектиране, изграждане и последваща експлоатация на морския газопровод "Южен поток". Официалното начало на работата по морския участък от строежа на газопровода "Южен поток" е обявено на 7 декември 2012 г. Съгласно информацията, събрана от Комисията, всички договори, необходими за започване на строителните дейности по морския участък от газопровода през есента на 2014 г., са подписани без да са провеждани каквито и да било тръжни процедури, нито друг тип процедури по избор на изпълнители на обществени поръчки, съгласно директивите на ЕС за обществените поръчки. 

Отговорни органи и ведомства: МИЕ.

Период на натрупване на проблема: 2013-2014 год. 

Необходими мерки:

 • Да се прекратят договорите, сключени в нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗАП) и на Директива 2004/18/ЕО и Директива 2004/17/ЕО;
 • Да се обявят открити процедури за обществени поръчки за избор на изпълнители на СМР, за доставка или услуги или, алтернативно, да се спре проекта; 
 • Да се изпрати информация до ЕК за предприетите действия. 

[1] Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, обн. О.В. L 134, 30.4.2004, p.114
[2] Директива 2004/17/ЕО от от 31 март 2004 година относно относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, обн. О.В. L 134, 30.4.2004, p.1
 

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари