Спешна необходимост от формулиране и осъществяване на специфична национална политика за реагиране на промени в климата

България няма ясно формулирани национални приоритети за развитие, отразяващи специфичните нужди и интереси, които да са и консенсусно приети, и да осигуряват изпълнение на всички международни и европейски задължения на страната. Липсва и национална политика за реагиране на промени в климата. Законът за ограничаване изменението на климата от 2014 г. (ЗОИК, http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14595) урежда предимно правни отношения, произтичащи от задълженията на страната по международната и европейската схеми за търговия с квоти за емисии на парникови газове, докато, например, на мерки за повишаване на енергийната ефективност и за адаптирането към случващите се промени в климата е отделено много малко внимание (основно - само в Чл. 9 от общо 83 члена в този Закон). От приемането си досега ЗОИК е променян главно за да отразява/транспонира съответни Директиви и регламенти на Европейския съюз (ЕС), като промените са най-вече по отношение изпълнението на задълженията на страната по европейската схема за търговия с емисии на парникови газове. Безспорно привеждането в съответствие на националното с европейското законодателство е необходимо, но предвид на все по-неблагоприятните ефекти от промени в климата у нас – основно свързани с екстремни прояви на времето, това е крайно недостатъчно. Крачка напред в това отношение бе изготвянето на Националната стратегия и Плана за действие за адаптация към изменението на климата, приети от МС на 23.10.2019 г., но наличието им е също недостатъчно условие за реално осъществяване на политика за реагиране на промени в климата.

За изпълнение на поетите от ЕС като цяло задължения по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и съгласно Парижкото споразумение от 2015 г., България трябваше вече да е формулирала своя специфична - отчитайки конкретните условия на страната, национална климатична политика. Към днешна дата практически това не се е случило, въпреки наблюдаваните негативни ефекти от затоплящия се и все по-засушлив климат у нас. Същевременно се задълбочават съществуващите проблеми не толкова и само от самите ефекти на климатичните промени, а от неразбиране и неглижиране на необходимостта да се провежда последователна климатична политика. За да не се загуби още ценно време, сега е моментът за разработване на нов тип законодателен акт, отчитащ комплексния и хоризонтален характер на климатичната политика и регламентиращ осъществяването й съобразно специфичните условия в страната понастоящем и в близко бъдеще.

Последни коментари

снимка на Антоанета Йотова

В този закон (http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14595) много подробно се разглеждат и уреждат правни отношения, свързани с прилагането на  политика по и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, докато такива за енергийната ефективност и ВЕИ практически липсват. Много малко е казано и по отношение на адаптиране "към последиците от изменението на климата" (основно - само в Чл. 9 от общо 83 члена в Закона).

 
снимка на Вера Стаевска

Конкретно какво предвижда законът, приет през февруари?

Коментари

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Конкретно какво предвижда законът, приет през февруари?

снимка на Антоанета Йотова
Антоанета Йотова

В този закон (http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14595) много подробно се разглеждат и уреждат правни отношения, свързани с прилагането на  политика по и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, докато такива за енергийната ефективност и ВЕИ практически липсват. Много малко е казано и по отношение на адаптиране "към последиците от изменението на климата" (основно - само в Чл. 9 от общо 83 члена в Закона).

 

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари