Последни коментари

снимка на Стефан Аврамов
Стефан Аврамов

Частни терени се изкупуват в цял свят! Особено активни са в САЩ.
Важното е да има ясни много подробно разписани природозащитни и финансови приоритети и програмата да бъде напълно прозрачна и икономически ефективна!
Мисля, че в една или друга степен такова изкупуване би могло да се подпомогне и от Европейските фондове.

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Има отделни примери(етоедин https://www.youtube.com/watch?v=MBATdWIYVHI). Как на политическо ниво трябва да се улеснят? Държавата финансиранене мисля, че ще даде...

снимка на Петко Ковачев
Петко Ковачев

Да се прекрати. Според колегите, занимаващи се с биоразнообразие, приемливият натиск върху реките вече е надвишен.

снимка на Антоанета Йотова
Антоанета Йотова

В този закон (http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/14595) много подробно се разглеждат и уреждат правни отношения, свързани с прилагането на  политика по и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, докато такива за енергийната ефективност и ВЕИ практически липсват. Много малко е казано и по отношение на адаптиране "към последиците от изменението на климата" (основно - само в Чл. 9 от общо 83 члена в Закона).

 
снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Какво се предлага? По-голям бюджет за МОСВ и парковите дирекции или стопанска дейност по места, която да не се изземва от националния бюджет, ПЕС (плащания за екосистемни услуги), туристически дейности в публично-частни партньорства с местни общности?

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Какво трябва да се направи за честото строителство на мини-ВЕЦ, водещо до загуба на биоразнообразието? Аналогични са и критиките срещу нови вятърни централи.

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Какви за проблемите по прилагане на ЗДОИ? Все още ли ЗУТ противоречи на Орхуската конвенция (Конвенцията по отношение участието на обществеността във взимането на решения по въпросите на устройството на територията и техните екологични аспекти и възможността им за обжалване пред съд).

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари