Новини

снимка на Мъгърдич Хулиян

В Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е предложено прехвърляне на 20 млн.

снимка на Антоанета Йотова

Поради глобалния характер на процесите, обуславящи промени в климата, политиките за реагиране на тези промени се формират на международно ниво чрез съответни споразумения - Рамкова конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК, 1992 г.), Протокол от Киото (ПК, 1997 г.), Парижко споразумение (ПС, 2015 г.).

снимка на Мъгърдич Хулиян

През последните седмици се заговори изключително активно и сериозно за ролята на неправителствените организации или още граждански организации, за тяхната роля, в съвременното общество и значението им в диалога с институциите, партиите, сродните им организации и властимащите на деня. Конституцията в чл.

снимка на Антоанета Йотова

Оперативните програми (ОП) във всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС), включително България, прилагат европейските законодателство и изисквания в различните икономически и политически сектори. След нотификация от Европейската комисия (ЕК) те се превръщат в национална законодателна база за постигане на европейски и национални цели.

снимка на Тома Белев

На 25.09.2019 г. Министерство на регионалното развитие обяви в портала за обществени консултации проект за ЗИД за ЗУТ за обществено обсъждане. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията цели оптимизиране на контрола, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен процес и участниците в него.

снимка на Вера Стаевска

Днес от Зелени закони подадохме становището си за обществената консултация по Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, която правителството на Република България обяви преди месец.

снимка на Бояна Василева

От октомври тази година Сдружение за изследователски практики започва нов проект, който продължава инициативата ни "Зелени закони" под името "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони".

снимка на Вера Стаевска

До 19 юни тече обществено обсъждане на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина “. След това, ако няма възражения, проектът ще послужи за бъдещото развитие на парка.

снимка на Вера Стаевска

До утре тече обществено обсъждане на предлагани от Министърът на околната среда Нено Димов проекто-промени в Закона за биологичното разнообразие, който задава нормите за управление на "Натура 2000" в България.

снимка на Вера Стаевска

До утре тече обществено обсъждане на предлагани от Министърът на околната среда Нено Димов проекто-промени в Закона за биологичното разнообразие, който задава нормите за управление на "Натура 2000" в България.

снимка на Вера Стаевска

Във връзка с още едно - освен това за Пирин - обществено обсъждане, канещо за становища по ОУП на община Шабла в коледно-новогодишния период, СИП подготви неекспертно, но категорично становище - срещу приемането на плана за застрояване на крайбрежието на

снимка на Вера Стаевска

На 11 януари отново ше име протести в цяла България срещу решението на МС за застрояване на 48% от НП Пирин (информация за протестите по градове - 16 града засега - в края на статията). 

снимка на Вера Стаевска

Утре еко-комисията към Столичния общински съвет ще разгледа маркирането за сеч в парк "Борисовата градина" (т. 8 в Дневен ред тук ).

снимка на Вера Стаевска

На фона на влязлото в сила съдебно решение на ЕС за незаконно разрешени от България строежи в зона от Натура 2000 на Калиакра, които трябва да бъдат съборени, а местообитанията - възстановени, напомняме, че предстои България да бъде осъдена и за липсата на защитена зона "Рила буфер", която правителството ни необяснимо защо отлага от 10 години.

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" започваме преглед на приоритетите, заявени в предизборните програми на основните сили, явяващи се на Парламентарни избори 2017 по отношение на темите на нашия мониторинг - устройство на територията, биоразнообразие и гори, енергетика, климат и селски региони.

снимка на Вера Стаевска

  Кратко обобщение по повод многото въпроси за общественото обсъждане на инвентаризацията на лесопарковата част на Борисовата градина от 7 септември, цитираните в публичното про

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари