Новини

снимка на Антоанета Йотова

Много често промените в климата се свързват с емисиите на парникови газове (ПГ) – изразени в еквивалент на въглероден диоксид (СО2) в атмосферата, а политиките за реагиране на тези промени – с действия за намаляване на емисиите ПГ.

снимка на Вера Стаевска

В отговор на заявление на Зелени закони по ЗДОИ, Министерството на околната среда и водите ни предостави кореспонденцията си към 19.02.2016г.

снимка на Петко Ковачев

Промяната в чл. 18, ал. 7 на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) през м. декември 2015 г. ни даде повод да се вгледаме в конкретните разпоредби на тази алинея. Тя се отнася до преференциите, които могат да се използват при производството на електроенергия и топлоенегия по комбиниран способ от енергийните обекти по чл. 24, т.

снимка на Бояна Василева

На 18 февруари 2016 г. (четвъртък) инициативата „Зелени закони“ проведе работна среща на тема „Бъдещото на Витоша“ с общински съветници на Столична община.

снимка на Бояна Василева

До 29 февруари 2016 г. инициатива "Зелени закони" провежда конкурс за кратък еко-комикс.

снимка на Вера Стаевска

Забележките, които Министерството изисква да бъдат отразени в проекта за план за управление на парк Пирин, преди той отново да бъде предложен за одобрение, са изложени в 27 страници.

снимка на Мъгърдич Хулиян

„Нова година, нов късмет“, казва народът. Със следващия програмен период за  програмата за селските райони, можем да кажем, „Нова програма, стари проблеми“ или - как ще решаваме стари проблеми с нови цели или нови мерки?

снимка на Петко Ковачев

В проведената втора работна среща за нова енергийна стратегия на България (9.02.2016) взеха участие експерти от гражданския сектор.

снимка на Тома Белев

Министерството на околната среда и водите върна за преработка проекта за НП Пирин, в проекта за НП Рила донякъде са отразени критиките на обществото, а проектът за ПП Витоша засега е без отговор<

снимка на Петко Ковачев

От „Зелени закони“  организираме работна среща на институции и експерти за необходимостта от нова енергийна стратегия на България. Дискусията ще се състои на 9 февруари (вторник) от 15.00 до 17.00 ч в

снимка на Антоанета Йотова

Интегрирането на политиките по околна среда (ПОС) и на политиката по изменение на климата (ПИК) при използване на средствата от европейските фондове е един от основните въпроси по тема „климат“, които следим в „Зелени закони“ (ЗЗ). На последните заседания на МС за 2015 г.

снимка на Антоанета Йотова

Годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР21, 30 ноември – 12 декември 2015 г., Париж) безспорно бе най-значимото събитие през 2015 година по темата „климат“ в международен план, но има значение и за националните действия по темата.

снимка на Бояна Василева

Законът за браншовите организации в земеделието се разработва без тяхното участие

снимка на Антоанета Йотова

Ключовото в най-широк смисъл международно събитие - годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР21, 30 ноември – 11 декември 2015 г., Париж) навлезе във втората си седмица, в края на която ще знаем дали преговорите за ново, правно обвързващо международно споразумение за действия след изтичане през 2020 г.

снимка на Петко Ковачев

През месеците октомври и ноември Народното събрание (НС) не е разглеждало законопроекти в сектор „Енергетика“ и не е гласувало такива. За двата месеца Комисията по енергетика в НС е имала само едно заседание, на което е разглеждала Закона за държавния бюджет в частта му за Министерството на енергетиката.

снимка на Бояна Василева

На 16.12.2015 г. от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се състои публичен дебат на тема "Политиките за промените в климата в България след COP21".

снимка на Мъгърдич Хулиян

Ако проследим практиката на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в последните години, особено в нормотворческата дейност, последното нещо, което бихме си помислили е, че има проблем със статута на браншовите организации в земеделието.

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари