Новини

Отново за плановете за управление на парковете - какво в наредбата за процедурите не е наред?

През 2015 г. опитът от обществените обсъждания на плановете за управление на НП Пирин, Рила и Централен Балкан и на ПП Витоша, Българка и Беласица ни даде много уроци, но и откри пропуски в разпоредбите на Наредбата за разработване на плановете за управление на защитени територии, която урежда процедурите за приемане на планове за управление (ПУ) по ЗЗТ.

преглед

Публична дискусия "Зелени закони - А сега накъде?"

Инициатива "Зелени закони" започна преди 2 години и бихме искали да посветим малко време за размисъл как точно да продължим напред.

Ще се радваме на възможността да дискутираме с партньори и колеги постиженията и недостатъците на инициативата "Зелени закони" и да планираме накъде да се насочим в следващите си проекти и действия, така че да бъдем полезни за природозащитната общност и за гражданското общество.

Събитието ще се състои на 18 март (петък) в СОХО, от 15:00 до 17:00 часа.

преглед

СЛОЖИ ЛИ КРАЙ НА НЕЗАКОННИТЕ СЕЧИ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ОТ ЮНИ 2015?

„Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“,  бе надсловът на дебата на инициатива “Зелени закони“, в който на 10 март 2016 г в Центъра за култура и дебат "Червената къща" се събраха представители на правителството, Народното събрание, лесовъдската гилдия и НПО.

преглед

За чии интереси в енергетиката се правят законопроекти?

Предложението за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), внесено с вх. № 654-01-27/02.03.2016 г., е насочено към създаване на "допълнителни мощности" в една електроенргийна система с огромен излишък на производствени агрегати. Плащането за съществуващия излишък и за неговото увеличаване предопределя неоправдано високи цени на енергията за десетки години напред.

преглед

Публична дискусия „Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“ на 10 март 2016 г..

Утре (10 март 2016 г.) от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се проведе публична дискусия „Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“.

преглед

Резултати от конкурс за кратък еко-комикс

Победителите в конкурса са:

1. тема Старите гори:  Йоанна Димитрова Арнаудова - Найденова - с 16 точки (на картинката);

2. тема Дюни и Старите гори: Георги и Светлана Мурджеви - с 18 точки.

Екипът на Зелени закони благодари на участниците в конкурса. В конкурса постъпиха 8 еко-комикси от 7 автора. В галерията могат да бъдат разгледани всички постъпили предложения.

 

преглед

23 февруари - среща „Науката и Натура 2000“

На 23.02.2016 год. в София се проведе поредната работна среща на неправителствените организации, институти на БАН и структури на МОСВ в България, организирана от Зелени Закони. Срещата бе на тема „Наука и Натура 2000“. Целта й беше да се обсъдят основните насоки на научните проучвания за видовете и местообитанията от Натура 2000 в България.

преглед

Работна среща за Финализиране изграждането на мрежата НАТУРА 2000

На 22 февруари 2016 г. инициатива Зелени закони организира работнa срещa със заинтересованите лица na темa "Финализиране изграждането на мрежата НАТУРА 2000".

преглед

Действията за намаляване на емисиите парникови газове като основен елемент на политиките за реагиране на промени в климата в България

Много често промените в климата се свързват с емисиите на парникови газове (ПГ) – изразени в еквивалент на въглероден диоксид (СО2) в атмосферата, а политиките за реагиране на тези промени – с действия за намаляване на емисиите ПГ. Всъщност климатичните промени в съвременната епоха се проявяват по много и разнообразни начини в различните части на планетата, затова политиките по климата трябва да включват разнообразни действия, отчитайки местните особености като проява на глобалните процеси.

преглед

МОСВ предостави на Зелени закони и мотивите за връщане на проектоплана за Витоша

В отговор на заявление на Зелени закони по ЗДОИ, Министерството на околната среда и водите ни предостави кореспонденцията си към 19.02.2016г. във връзка с разработваните в момента планове за управление на паркове - това са плановете на Беласица, Българка, Витоша, Пирин, Рила и Централен Балкан.

преглед

Флашмоб "Започнахте ли да виждате в огледалото Цеко?"

Днес 24.02.2016 г. в 9.00 часа пред входа на Министерски съвет (МС) инициатива Зелени закони организира флашмоб в протест срещу вземането на решение на министрите в петък, 19 февруари, за узаконяване на нарушенията в концесията на ски-зона Банско в НП Пирин чрез промяна в концесионния договор, увеличаваща площта на концесията 10 пъти, а концесионната такса – 2 пъти.

преглед

Чл. 18, ал. 7 от ЗЕВИ – войната с ВЕИ е по всички фронтове: рестрикции за незапочнал бизнес

Промяната в чл. 18, ал. 7 на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) през м. декември 2015 г. ни даде повод да се вгледаме в конкретните разпоредби на тази алинея. Тя се отнася до преференциите, които могат да се използват при производството на електроенергия и топлоенегия по комбиниран способ от енергийните обекти по чл. 24, т. 3 и е включена в закона с промените, направени през юли 2015 г. Ето и пълния й оригинален текст:

Чл. 18.

...

преглед

Столичен Общински съвет иска да бъде инициатор на решаването на проблемите в ПП Витоша

На 18 февруари 2016 г. (четвъртък) инициативата „Зелени закони“ проведе работна среща на тема „Бъдещото на Витоша“ с общински съветници на Столична община.

преглед

Конкурс за кратък еко-комикс със срок до 29 февруари

До 29 февруари 2016 г. инициатива "Зелени закони" провежда конкурс за кратък еко-комикс. Конкурсът цели да разясни най-важните проблеми в българската политика за околна среда, по които експертите на "Зелени закони" работят, както и да помогне за по-активно участие на гражданите и институциите за решаването на тези проблеми.

преглед

МОСВ предостави на Зелени закони копие от мотивите, с които проектопланът за Пирин бе върнат за преработка

Забележките, които Министерството изисква да бъдат отразени в проекта за план за управление на парк Пирин, преди той отново да бъде предложен за одобрение, са изложени в 27 страници.

преглед

НОВА ПРОГРАМА, НОВИ ЦЕЛИ ИЛИ КАКВО РАЗЛИЧНО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ НОВАТА ПРСР 2014-2020"

„Нова година, нов късмет“, казва народът. Със следващия програмен период за  програмата за селските райони, можем да кажем, „Нова програма, стари проблеми“ или - как ще решаваме стари проблеми с нови цели или нови мерки?

преглед

Какво се случи на втората работната среща за новата Енергийна стратегия на България?

В проведената втора работна среща за нова енергийна стратегия на България (9.02.2016) взеха участие експерти от гражданския сектор.

преглед

Преработват се плановете за Пирин и Рила - доколко ще се запазят планините след поправките?

Министерството на околната среда и водите върна за преработка проекта за НП Пирин, в проекта за НП Рила донякъде са отразени критиките на обществото, а проектът за ПП Витоша засега е без отговор

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари