Новини

Нови ветеринарни изисквания към животновъдите поставят на риск малките ферми, без ефект срещу свинската чума

В момента Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага промени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните. Подобренията се предлагат във връзка с Африканска чума по свинете (АЧС). Според МЗХГ „е наложително да бъдат разработени допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми, с които да се минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания“.

преглед

Внесохме жалба срещу отнемането на 10 декара от Природен парк Витоша

Инициативата "Зелени закони" на Сдружение за изследователски практики днес внесе жалба срещу отнемането на 10 декара от територията на Природен парк “Витоша”.

преглед

Парите за горските стопани от селските райони не трябва да се прехвърлят към по-лесни мерки на ПРСР

В Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е предложено прехвърляне на 20 млн. евро, предвидени за финансиране на дейности по подмярка 8.5 „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“, подмярка 15.1 „Плащания за горски екологични ангажименти“ и подмярка 15.2 „Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

преглед

Без оптимизъм по политикитe за реагиране на промени в климата на България

Поради глобалния характер на процесите, обуславящи промени в климата, политиките за реагиране на тези промени се формират на международно ниво чрез съответни споразумения - Рамкова конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК, 1992 г.), Протокол от Киото (ПК, 1997 г.), Парижко споразумение (ПС, 2015 г.). За страните-членки на Европейския съюз (ЕС) климатичните политики се конкретизират допълнително чрез редица актове, основен от които за националните политики до 2020 г. е законодателният пакет „Климат-Енергетика”.

преглед

Браншовият сектор в земеделието не осигурява представителство на гражданските интереси

През последните седмици се заговори изключително активно и сериозно за ролята на неправителствените организации или още граждански организации, за тяхната роля, в съвременното общество и значението им в диалога с институциите, партиите, сродните им организации и властимащите на деня. Конституцията в чл. 44(1) е записала правото на гражданите да могат да се сдружават, за да могат те да участват пълноценно в обществения живот. Неправителственият сектор е основна движеща сила на гражданското общество.

преглед

Оперативните програми в България нямат реални мерки за климатичните промени

Оперативните програми (ОП) във всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС), включително България, прилагат европейските законодателство и изисквания в различните икономически и политически сектори. След нотификация от Европейската комисия (ЕК) те се превръщат в национална законодателна база за постигане на европейски и национални цели.

преглед

Нови изменения в ЗУТ - добри, но недостатъчни

На 25.09.2019 г. Министерство на регионалното развитие обяви в портала за обществени консултации проект за ЗИД за ЗУТ за обществено обсъждане. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията цели оптимизиране на контрола, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен процес и участниците в него. Специално внимание е отделено на функциите, правомощията и задълженията на строителния надзор – търговски дружества, на които закона е „аутсорснал“ държавни контролни функции в строителния процес.

преглед

Проектът за Национална програма за развитие 2030 няма връзка с Програмата на ООН

Днес от Зелени закони подадохме становището си за обществената консултация по Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, която правителството на Република България обяви преди месец.

преглед

Нов проект за мониторинг на "Зелени закони" е подкрепен от Европейското икономическо пространство

От октомври тази година Сдружение за изследователски практики започва нов проект, който продължава инициативата ни "Зелени закони" под името "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони". Той е подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 (повече за фонда - тук) чрез оператора Институт Отворено общество -София. 

преглед

За Борисовата градина можете да изпратите становище сега, или да замълчите и гледате строежи завинаги

До 19 юни тече обществено обсъждане на проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Борисова градина “. След това, ако няма възражения, проектът ще послужи за бъдещото развитие на парка. Призоваваме гражданите да изразят мненията си официално, като тук можете да видите възможен формат на становище, който да ползвате.

преглед

Какво да направиш за промените в Закона за биоразнообразието, за "прости" граждани

До утре тече обществено обсъждане на предлагани от Министърът на околната среда Нено Димов проекто-промени в Закона за биологичното разнообразие, който задава нормите за управление на "Натура 2000" в България. По-долу можете да се запознаете със становища на експертни институции и научни звена, призоваващи правителството да не процедира тези промени и обясняващи защо те няма да решат наличните проблеми в "Натура 2000" (за които текат 2 наказателни процедури), а ще създадат сериозни нови пречки пред ясните регламенти за защитените зони.

Какво може да направи един гражданин:

преглед

Какво значат Промените в Закона за биоразнообразието

До утре тече обществено обсъждане на предлагани от Министърът на околната среда Нено Димов проекто-промени в Закона за биологичното разнообразие, който задава нормите за управление на "Натура 2000" в България. По-долу можете да се запознаете със становища на експертни институции и научни звена, призоваващи правителството да не процедира тези промени и обясняващо защо те няма да решат наличните проблеми в "Натура 2000" (за които текат 2 наказателни процедури), а ще създадат сериозни нови пречки пред ясните регламенти за защитените зони.

Какво може да направи един гражданин:

преглед

Проектът за ПУП Борисовата градина е пред одобрение, въпреки несъответствия с изискванията на Столична община

 Днес от 14ч е заседанието на столичния Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), насрочено да разгледа проекта за ПУП на Борисовата градина.

преглед

Становище срещу застрояване на северното Черноморие

Във връзка с още едно - освен това за Пирин - обществено обсъждане, канещо за становища по ОУП на община Шабла в коледно-новогодишния период, СИП подготви неекспертно, но категорично становище - срещу приемането на плана за застрояване на крайбрежието на общината от МОСВ.

преглед

Как така 48% от Пирин се отварят за строежи?

На 11 януари отново ше име протести в цяла България срещу решението на МС за застрояване на 48% от НП Пирин (информация за протестите по градове - 16 града засега - в края на статията). 

 

преглед

Спешна нужда от становища - За Коледа Министърът на околната среда ще разреши строежи на Пирин

Правителството се готви да подари ПИРИН за Коледа!
преглед

844 дървета маркирани за сеч в "Борисовата градина"

Утре еко-комисията към Столичния общински съвет ще разгледа маркирането за сеч в парк "Борисовата градина" (т. 8 в Дневен ред тук ).

преглед

След Калиакра, ще позволи ли правителството ЕС да осъди България и за "Рила буфер"?

На фона на влязлото в сила съдебно решение на ЕС за незаконно разрешени от България строежи в зона от Натура 2000 на Калиакра, които трябва да бъдат съборени, а местообитанията - възстановени, напомняме, че предстои България да бъде осъдена и за липсата на защитена зона "Рила буфер", която правителството ни необяснимо защо отлага от 10 години. По стечение на обстоятелствата, има проекти за бъдещи ски курорти, съвпадащи с предложената от БАН и природозащитни НПО територия на "Рила буфер".

преглед

Започваме преглед на програмите на основните кандидати за Парламентарни избори 2017

От "Зелени закони" започваме преглед на приоритетите, заявени в предизборните програми на основните сили, явяващи се на Парламентарни избори 2017 по отношение на темите на нашия мониторинг - устройство на територията, биоразнообразие и гори, енергетика, климат и селски региони. Както и през последните 2 години, целта ни е да сравняваме обещанията, заявени в програмите, с бъдещите законодателни инициативи след изборите и да можем аргументирано да настояваме за адекватни действия в съответствие с интереса на гражданите.

преглед

Какво ще се случва с гората в Борисовата градина и как да дадете мнението си?

  Кратко обобщение по повод многото въпроси за общественото обсъждане на инвентаризацията на лесопарковата част на Борисовата градина от 7 септември, цитираните в публичното пространство 30% "болни" дървета и опасения за прекомерни сечи в парка: В момента се разработва ПУП (Подробен устройствен план) на Борисовата градина, за който се опитваме да съберем обществени препоръки

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари