Новини

Какво става с териториалните планове за справедлив преход?

На 14 август на сайта www.strategy.bg бяха публикувани за обществено обсъждане последните версии на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) на трите въглищни региона: Стара Загора, Перник и Кюстенд

преглед

Продължава увреждането на националните паркове по мярката „Пасторализъм“

От няколко години екипът на „Зелени Закони" следи проблемите, които създава субсидирането на животновъдството в националните паркове по мярката „Пасторализъм“.

преглед

Темата с втората инстанция на жалби по ЗООС достигна 49-то Народно събрание

На 24.07.2023 г. Зелени Закони получи потвърждение от Омбудсмана за Република България относно подкрепата към изложените от нас доводи и информация по кампанията на Сдружение за изследователски практики (инициатива "Зелени закони") за достъп до обжалване на 2 иснтанции по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за големи проекти - кампания, която водихме заедно с още 33 организации и с депутатите от 47-то Народно събрание Зорница Стратиева и Александър Дунчев през 2022г. Писмото от юли 2023 г.

преглед

Държавата не изпълнява задълженията си по Закона за концесиите

Проверка на експерти на „Зелени закони“ установи редица нередности в Националния концесионен регистър, създаден в изпълнение на Закона за концесиите (ЗК). Задължение за поддържане на този регистър според чл. 191 от ЗК има Министерския съвет. В качената документация за концесиите на някои плажове по българското Черноморско крайбрежие, която се изготвя от Министерството на туризма, липсва ключова информация. Форматът, в който е дадена наличната информация, затруднява неимоверно нейното използване.

преглед

Как тихо нивите по Черноморието стават строежи... дори когато няма пари за строеж

Как лека-полека Черноморието се застроява? Схемите са много, но една от „вечните класики" е урбанизацията на земеделските земи - собствениците имат интерес не да обработват ниви и лозя, а да получат разрешение за застрояването им. Особено апетитни са терените около красивите плажове. А урбанизацията на земеделски имоти е механизъм, преодоляващ формалните защити по ЗУЧК, ЗБР и ЗЗТ на все още частично запазените околности край плажовете на Велека, Иракли, Карадере, Корал. 

преглед

Гражданска кампания убеди депутатите да защитят горите

В 23:30 ч. в последния си работен ден преди лятната ваканция 49-тото Народно събрание НЕ ПОДКРЕПИ промените в Закона за горите, въпреки първоначална заявка за скоростно приемане на текстовете на ДПС, предвиждащи повече дърва, разпределяни от кметовете на преференциални цени за домакинства по места.

преглед

Освобождаването на инициативата на гражданите да произвеждат „зелена“ електрическа енергия е от първостепенна важност за енергийния преход

Какви политики и законови промени са необходими в България, за да се осигурят навременни действия за адаптация към климатичните промени и преход към зелена енергетика със справедлив за местните общности преход?

преглед

ЗА малки фотоволтаични и вятърни системи на покривите на домовете

Изпрати имейл до депутат

В 49-то Народно събрание предстои приемането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). На първо четене вече бе приет вариант, от който напълно отпаднаха улесненията за инсталиране на ВЕИ при домашно ползване.

Заради бюрократичните тежести, заложени в законодателството, българските домакинства не са мотивирани да бъдат енергийно активни и да инсталират малки фотоволтаични и вятърни системи на покривите на домовете си с цел задоволяване на част от нуждите си от електрическа енергия.

преглед

ПП и ЗД да оттеглят предложенията за Закона за горите, с които легитимират предизборната сеч

Призоваваме най-настоятелно Зелено движение и ПП да оттеглят предложенията си за корекции в законопроекта на ДПС за дървата за огрев (съответно

преглед

Министерство на земеделието е продавало парчета от Черно море

Част от водите на Черно море се оказаха в частни ръце
преглед

Становище против предизборно увеличаване на ползването на дървесина

Днес изпратихме становище срещу ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
49-354-01-77 на нар. представители А. Яхова
и др. Внесен на 11 юли, законопроектът е ПРИЕТ НА 14 ЮЛИ на първо четене в зала, без особени дискусии - като предвижда 2.5 пъти увеличаване на сечта за дърва за огрев, раздавани от кметовете на домакинства. 

преглед

Защитен вид ли е лалугерът в България?

Лалугерът (Spermophilus citellus) е вид включен в приложение IV на европейската директива за местообитанията,включващо видовете предмет на строга защита на територията на целия ЕС.. Видът е вписан в приложението чрез  Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния.

преглед

Подкрепихме ограничение за сеч край край водоеми, предложено в законопроект

В началото на седмицата изпратихме до всички народни представители в Комисията по околна среда и води и в Комисията по земеделие, храни и гори своето Становище относно ЗИД на Закона за водите (49-354-01-65).

преглед

Въпроси към новото правителство за дюните - през казуса „Смокиня"

Работата ни по казуси с ново строителство и липса на картиране на дюни край плажовете „Каваци" и „Смокиня" показват, че РИОСВ Бургас разрешава застрояване в защитена територия, където е забранено всякакво строителство. След кореспонденция с няколко институции по конкретни сигнали имаме и конкретни въпроси към отговорните министри - от миналите и от настоящото правителство. Но за да стигнем до въпросите (в края на статията), да видим и фактологията, която кореспонденцията ни показа:

преглед

Възразихме срещу път до кариера с изтекъл срок на екооценка в Монтанско

В съседство със защитена местност „Поречието на река Ботуня” и селата Палилула и Охрид, област Монтана, се готви изграждането на път, който да свързва Гредо (находище за добив на пясък и чакъл) с републиканската пътна мрежа. За добива инвеститорът – Екоагрострой АД посочва, че има издадено решение по ОВОС от 2013 г., НО съгласно императивната разпоредба на чл. 98 ал. 12 от  ЗООС, то е загубило правно действие.

преглед

Разширяване на фотоволтаична електроцентрала в границите на Природен парк „Странджа"

В края на месец май, РИОСВ Бургас разрешава разширяване на съществуваща фотоволтаична централа край Малко Търново на територията на Природен парк „Странджа". 

Сдружение за изследователски практики има трайна политика за защита на Странджа и другите природни паркове в България от застрояване и обжалва решението на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите.

преглед

Обжалваме промените без научни данни за защитената зона на Кресна

На 21 октомври 2022 г. влиза в сила заповед на служебния министър на околната среда и водите за допълване целите на  защитена зона от Натура 2000 „Кресна – Илинденци“. С нея се одобряват подробни и специфични цели без процедурите по обществени консултации и без решение на МС. Поискахме от Върховния административен съд да отмени заповедта, защото не е издадена според изискваните законови процедури.

преглед

Становище относно инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“

На 9 юни, Сдружение за изследователски практики внесохме следното Становише:

Относно: Инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор 68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, „Парк Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30, чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа с инвеститор от „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД .

преглед

Битови производители и зони за ВЕИ мощности - елате да дебатираме на 13 юни

Дебат на граждани, политици и бизнес по законодателството за възобновяема енергия (ЗЕВИ) и климатични промени (ЗОИК) организираме  на 13 юни в зала „Музикална“ на Централен военен клуб - София, от 15:00 до 17:00 часа, заедно с партньорите ни от „Грийнпийс“ – България, WWF – България и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР – Варна). Регистрация до 10 юни онлайн тук.

Основните теми, които ще дебатираме с поканените депутати и бизнес организации:

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари